Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
 1. Sklep internetowy www.lowmi.com.pl, jest własnością firmy “LOWMI” Butik dla Twojego dziecka S.C. Anna Wojciechowska-Miluc, Anna Wapińska, ul. Zamkowa 11 62-800 Kalisz, NIP:6182155420 , REGON: 365780044 , numer konta bankowego: BZ WBK 35 1090 1128 0000 0001 3364 6304
 2. Sklep Internetowy www.lowmi.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną poprzez internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.lowmi.com.pl
 3. Klienci korzystający ze sklepu internetowego www.lowmi.com.pl dokonują rejestracji i tworzą w ten sposób konto, w którym gromadzone są następujące dane: (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej) oraz informacje o Kliencie dotyczące jego zamówień.
 4. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 5. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia (nadania przesyłki przez Sprzedawcę) wynosi odpowiednio:
  • w przypadku płatności “za pobraniem” – do 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
  • w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – do 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.
  • zamówienia nie opłacone w ciągu 5 dni będą odrzucane.
 7. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Klienta.
 8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 9. W sklepie występują pojedyncze modele. Istnieje ryzyko, że produkt zostanie zakupiony przez innego Klienta w czasie kiedy dany Klient kontynuuje zakupy. Jeżeli po złożeniu zamówienia zaistnieje sytuacja, i zamówione obuwie będzie niedostępne w magazynie sklepu, to Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu i podejmuje decyzję o sposobie dalszego postępowania.
 10. Formy płatności
  • Przelew bankowy na konto nr. BZ WBK 35 1090 1128 0000 0001 3364 6304
  • Przy odbiorze: zapłata kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki.
 11. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.lowmi.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT.
 12. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 13. W momencie potwierdzenia przez Klienta wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
  Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami),
  Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz.1176).
 14. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym “LOWMI”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 16. Odstąpienie od umowy.
  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu, przy czym Klient nie ma obowiązku korzystania z przedmiotowego wzoru oświadczenia.
  W wypadku odstąpienia od umowy zakupiony przez klienta towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni z dołączonym paragonem.
  W przypadku zwrócenia przez Klienta wszystkich artykułów zakupionych w jednym zamówieniu/paragonie Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztom jego wysyłki do Klienta, o ile koszty te zostały wcześniej poniesione przez Klienta. W przypadku częściowego zwrotu Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie jedynie towaru zwróconego, bez kosztów wysyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Klienta przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. W razie odstąpienia od umowy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia, cech i funkcjonowania rzeczy.
  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30.05.2014 r.
 17. Reklamacje.
  Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są nowe i objęte 2 letnia gwarancją producenta, (obuwie firmy Emel posiadają wieczystą gwarancję)
  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  – Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać pisemnie na adres sklep@lowmi.com.pl lub przesłać na adres LOWMI S.C Anna Wojciechowska- Miluc, Anna Wapińska ul. Zamkowa 11 62-800 Kalisz. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
  • Imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon kontaktowy Klienta,
  • Datę zawarcia Umowy,
  • Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  • Okoliczności uzasadniające reklamację,
  • Dowód zakupu reklamowanego produktu.

  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji będzie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
  W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sprzedawcy na adres Klienta, wskazany w formularzu reklamacyjnym. W momencie, w którym towaru nie będzie można naprawić ani wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy w 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania numeru rachunku lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
  W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Dz. U. nr 141 poz.1176 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 19. W przypadku Klientów nie będących konsumentami pkt 1 14 i 15 Regulaminu nie stosuje się. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej (m.in. dokonującej
  zakupu towaru) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 20. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu:
  • Dostęp do sieci Internet,
  • Do dostępu do witryn WWW – przeglądarka www (rekomendowany Microsoft Internet Explorer).
  • Do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną – posiadanie konta e-mail.
 21. Zmiana regulaminu
  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 22. Polityka Ochrony Prywatności. “LOWMI” przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Dane podawane podczas rejestracji są wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia oraz do informacji przekazywanych drogą elektroniczną za zgodą klienta.
 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 24. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia (wpisać datę po uruchomieniu sklepu internetowego)


Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa